Regulamin uczestnictwa w zajęciach szkoły tańca JUST DANCE

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Tańca JUST DANCE jest akceptacja wszystkich punktów danego  regulaminu przez każdego uczestnika zajęć ruchowych lub w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Dokonanie zapisu na wybrane zajęcia oraz zapłata za nie są równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1. Szkoła nosi nazwę JUST DANCE
2. Siedziba Szkoły mieści się w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego 4
3. Terenem działania Szkoły jest obszar całego kraju.
4. Szkoła jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tanecznego
5. Celem działania Szkoły jest:

-nauczanie tańca towarzyskiego oraz innych form tanecznych, zgodnie z aktualną ofertą, w formie użytkowej i turniejowej, dla wszystkich grup wiekowych,

-upowszechnianie kultury tanecznej i osobistej,

-popularyzowanie tańca wśród mieszkańców Stalowej Woli i okolic

6. Szkoła realizuje swoje cele poprzez:

-prowadzenie nauki tańca dla dzieci (od 4 roku), młodzieży i dorosłych w grupach dla początkujących, zaawansowanych i w grupach turniejowych (dla par startujących w turniejach tańca);
-organizowanie pokazów tańca towarzyskiego i innych;
-organizowanie klubowych i ogólnopolskich turniejów tańca;
-organizowanie szkoleń tanecznych;
-organizowanie obozów tanecznych;
-organizowanie imprez integracyjnych (zabaw, wieczorków, wycieczek, wyjazdów itp.)
 

PODSTAWOWE  WARUNKI UCZESTNICTWA ( grupy dziecięce i młodzieżowe)

1.  Uczestnikiem nauki tańca może być każdy, kto złoży pisemną deklarację i dokona wymaganej opłaty (zgodnie z cennikiem).
2. Wpłaty za naukę należy dokonać do 10 danego miesiąca .Po tym terminie cena za zajęcia zostaje powiększona o 5 zł.
3. Przy pierwszym uiszczeniu opłaty za zajęcia Uczestnik otrzymuje legitymację uczestnika, która określa przynależność do Szkoły Tańca i jest równocześnie dowodem wpłaty za każdy miesiąc nauki. Uczestnik jest zobowiązany okazywać legitymację przy dokonywaniu wpłaty.
4. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia legitymacji szkoła tańca wystawia duplikat.


CENA ZAJĘĆ JEST STAŁA!!!

5. Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecność na zajęciach
6. Szkoła pracuję według planu szkolnego 2018/2019 z uwzględnieniem przerw świątecznych i ferii
7. Mniejsza liczba zajęć spowodowana feriami lub przerwą świąteczną nie zmienia ceny zajęć.
8. W przypadku większej liczby zajęć w danym miesiącu opłata za zajęcia także się nie zmienia.
9. Ostateczna decyzja dotycząca zestawienia tancerzy w pary należy do instruktorów.
10. Typowania par na turnieje, pokazy tańca i szkolenia taneczne dokonuje wyłącznie instruktor.
11. Para turniejowa nie ma prawa samodzielnego zgłaszania się na turnieje tańca oraz występowania (prezentacje, pokazy, itp.) bez wiedzy i zgody instruktora.
12. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie opłaty za pojedynczą lekcję w dniu przeprowadzonej lekcji.


PODSTAWOWE  WARUNKI UCZESTNICTWA ( grupy dorosłych)


1.  Uczestnikiem nauki tańca może być każdy, kto złoży pisemną deklarację i dokona wymaganej opłaty (zgodnie z cennikiem).
2. Wpłata za naukę musi być dokonana przed rozpoczęciem nauki

3. Przy pierwszym uiszczeniu opłaty za zajęcia Uczestnik otrzymuje karnet uczestnika, która określa przynależność do Szkoły Tańca i jest jednocześnie dowodem wpłaty. Uczestnik jest zobowiązany okazywać karnet przed rozpoczęciem zajęć.

4. W przypadku uszkodzenia karnetu szkoła tańca wystawia duplikat.
5. Szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia w karnecie
6. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie opłaty za pojedynczą lekcję w dniu przeprowadzonej lekcji.
7.Wysokość opłat może ulec zmianie.ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE TAŃCA

1. Szkoła Tańca zastrzega sobie prawo, jeżeli liczba osób w danej grupie jest mniejsza niż 10, zamknięcia grupy , połączenia jej z inną lub zmiany warunków uczestnictwa.
2. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać tylko tancerze będący członkami danej grupy, pozostałe osoby wyłącznie po udzieleniu zgody przez instruktora.
3.Uczestnik zajęć zobowiązany jest słuchać i stosować się do poleceń osoby prowadzącej dane zajęcia.
4.Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi oraz nie pozostawia innych śladów.
5.Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Szkoły Tańca i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
6. Pracownicy Szkoły sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.
7. Na terenie Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie Szkoły bez pisemnej zgody właściciela szkoły tańca jest surowo zabronione.
9. Za wszelkie przedmioty pozostawione w danym obiekcie Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
10.W wyjątkowych przypadkach Szkoła ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić ich termin lub osobę prowadzącą.
11. Szkoła zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas realizacji regulaminowych celów szkoły. Każdy uczestnik nauki tańca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów.
12.Każdy uczestnik zajęć zapisując się  jest świadom własnego stanu zdrowia, które pozwala mu na uczestniczenie w danych zajęciach na własną odpowiedzialność oraz że REGULAMIN jest mu znany i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
13.Osoby , które nie zastosują się do danego REGULAMINU, jak również ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu tych osób i wyposażeniu obiektu,mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej oraz całego obiektu.
14. Wszystkie sprawy nieobjęte Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Szkoły Tańca JUST DANCE dostępnego pod numerem telefonu 606655636
15. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście, telefonicznie lub będą umieszczone w aktualnościach na stronie szkoły tańca JUST DANCE www.just-dance.pl